Bildiri Gönderimi

Poster Bildiriler İçin Özet Gönderim Kuralları

Bildiri gönderimi için son tarih 10 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan özet için poster içeriğini yansıtan, en az üç anahtar kelime girilmesi zorunludur. Çalışmanın daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. Poster bildiri özetinin sisteme yüklenmesi kayıt anlamına gelmemektedir. Poster bildirisi kabul edilen ve sunum yapacak olan katılımcılarımızın kayıt yaptırması zorunludur.

Aşağıda, özetlerin biçimi ve hangi bilgileri içermesi gerektiği ile ilgili yönlendirici bilgi yer almaktadır:

 1. Özetin, başlık hariç 1.500 karakteri (boşluklar dahil) geçmemesine dikkat ediniz.
 2. “Başlık” kısa (boşluklar dahil en fazla 125 karakter), anlaşılır olmalı ve özetin içeriğini yansıtmalıdır.
 3. Kısaltma ve semboller mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda standart kısaltmalar ve semboller kullanılabilir ancak metin içerisinde ilk kez kullanıldıklarında açık olarak tanımlanmalıdır. Özetlerde şekil veya tablo yer almamalı, kaynakça için ya da başka amaçla dosya eklenmemelidir.
 4. İlgili ve uygun olan tüm alanlarda APA formatına uyulmalıdır.
 5. Özet yazarken dikkate alınması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
  • Özetinizi yazarken alt başlıklar kullanmayınız. Özetinizi tek bir metin gövdesi olarak yazınız. (Giriş, materyal vb. alt başlıklar kullanmayınız)
  • Çalışmanın/sunumun amacını açık olarak belirtiniz. (mümkünse bir cümle ile)
  • Kuramsal ardalanın kısaca belirtiniz, uygun olduğu durumda çalışmanın kuramsal dayanağını açıklayınız.
  • Bulguların kısa özetini (görgül çalışmalar için) veya temel çıkarımlarınızı belirtiniz.
  • Uygulamalarınız, metodolojinizi, kuramsal doğurgularınızı ve sonuçlarınızı açık biçimde belirtiniz.
  • Özette “bulgular alan yazın ışığında tartışılacaktır” gibi belirsiz ifadelere yer vermeyiniz.
  • Özetinizde kaynakçaya yer vermeyiniz.

 Poster Bildiri Hazırlama ve Sunum Kuralları:

 • Posterlerin maksimum en 70 cm ve boy 90 cm olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Poster bildirilerde sırasıyla, BAŞLIK, ARAŞTIRMACILARIN İSİMLERİ ve KURUMLARI yer almalıdır.
 • Araştırmaya dayalı çalışmalar  AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve KAYNAKLAR alt başlıklarını içermelidir.
 • Gözden geçirme, olgu sunumu ve kuramsal bildirilerde de KAYNAKLAR bölümü yer almalıdır.
 • Poster bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır.
 • Sunum sahibinin, posterini bildirilen poster numarasına göre ilgili panoya asması ve poster sunum gün ve saatlerinde posterin başında yer alması beklenmektedir.
 • Poster oturumunun sonunda sunum sahibinin posterini panodan alması gerekmektedir. Oturum sonunda alınmayan posterler kongre görevlileri tarafından toplanacaktır.

Özet Bildiri Gönderim Süresi Dolmuştur.